Ontario
Toronto & District FA to 1940

-

1908
1909
1910 – February 7
1911 – February 6
1912 – February 6
1913 – February 3
1914 – February 2
1915 – February 1
1916 – February 7
1917 – February 5
1918 – February 4
1919 – January 22
1920 – March 29
1921 – February 5
1922 – February 6
1923 – February 3
1924 – February 2
1925 – February 7
1926 – February 6
1927 – February 12
1928 – February 11
1929 – February 9
1930 – February 8
1931 – February 14
1932 – February 13
1933 – February 11
1934 – February 10
1935 – February 9
1936 – February 8
1937 – February 13
1938 – February 12
1939 – February 11
1940 – February 10

PresidentFred Brigden
Tom Robertson
H.W. Gausden
W.C. Borlase *
Thomas Guthrie
Thomas Guthrie
Thomas Guthrie *
Fred Mitchener
Fred Mitchener
Norman Howard
Norman Howard
Tom Holland
Tom Holland
Tom Holland
Tom Holland
Tom Holland
Tom Holland
Tom Holland
Tom Holland
Tom Holland
Tom Holland
Tom Holland
Tom Holland
Tom Holland
Tom Holland
Tom Holland
Tom Holland
Billy Evans
Billy Evans
Billy Evans
Billy Evans

SecretaryTom Robertson
W.J. Gaw
W.J. Gaw
Tom Robertson
Edward Spencer
Edward Spencer
Edward Spencer
Edward Spencer
Edward Spencer
Edward Spencer
David S. Lorimer
David S. Lorimer
Alf Beeston
Alf Beeston
Alf Beeston
Alf Beeston
Alf Beeston
Lou Jowett
Lou Jowett
Lou Jowett
Lou Jowett
Lou Jowett
Lou Jowett
Lou Jowett
Lou Jowett
Lou Jowett
Lou Jowett
Lou Jowett
Lou Jowett
Lou Jowett
Lou Jowett

* In 1913, W.C. Borlase was replaced by Tom Guthrie part way through the season.

* In 1916, Tom Guthrie was replaced by Fred Mitchener part way through the season.